Provozní řád


1. Obecná ustanovení
1.1. Provozní řád jednoznačně stanovuje pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků golfového resortu.
1.2. Hřištěm se rozumí 18-ti jamkové hřiště (tj. odpaliště, dráhy, jamkoviště a ostatní plochy), driving range, cvičné plochy (putting a chipping greeny) a odpočinková místa hřiště. K areálu resortu dále vedle uvedeného hřiště patří parkovací místa, klubovna s přilehlými objekty, hlavní vjezd do areálu a přístupové cesty.
1.3. Návštěvníky resortu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí  probíhajících v prostorách areálu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele.
1.4. Provozovatelem se zde rozumí zaměstnanci a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo provoz golfového hřiště.
1.5. Tento Provozní řád představuje pravidla stanovená provozovatelem areálu golfového resortu. Každý svým vstupem do areálu golfového resortu vyjadřuje svůj souhlas být vázán právy a povinnostmi tohoto Provozního řádu.
1.6. Pojem Provozní řád je totožný s pojmem Návštěvní řád.
1.7. V celém areálu je zakázáno nechat děti mladší než 10 let bez dozoru.
2. Klubovna
2.1. V klubovně je zakázáno kouření. V ostatních prostorách je kouření zakázáno tam, kde provozovatel umístil zákazovou značku vyjadřující zákaz kouření.
2.2. Do klubovny není povolen vstup s golfovým vozíkem.
3. Vstup na hřiště
3.1. Vstup na 18-ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Každý hráč je povinen před zahájením hry se nejprve nahlásit u obsluhy hřiště. Poplatky se hradí zásadně před hrou. Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF nebo jiným identifikačním dokladem. Provozovatel má právo Osvědčení pro hru na hřišti, pokud má pochybnosti o jeho validitě, osobě garanta, či dostatečné připravenosti hráče neuznat, či požadovat jeho potvrzení od klubem akceptovaného garanta
3.2. V případě, že hráčem je cizí státní příslušník nebo český státní příslušník, pobývající dlouhodobě v cizině, může být vpuštěn do hry i bez prokázání se HCP nebo zelenou kartou.
Je–li jeho výkonnost podle uvážení manažera hřiště či marschalla nízká, může mu být hra odepřena a to bez náhrady uhrazené platby.
3.3. Obsluha hřiště si zaznamená data hráče, který tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel pro účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, osobní data hráče získané v souvislosti s poskytováním jeho služeb a to v rozsahu nezbytném pro identifikaci hráče.
3.4.  Hráč je povinen se po celou dobu hry na požádání prokázat potvrzením o úhradě poplatku za hru, členové klubu se prokazují platným členským průkazem. V opačném případě může být hráč vyloučen ze hry a vykázán z areálu hřiště.
3.5. Provozní doba hřiště, klubovny a cvičných ploch je dána aktuální situací. Konkrétní otevírací hodiny určuje manažer hřiště a jsou vyvěšeny na recepci, případně na webových stránkách hřiště.
3.6. Hráč a doprovod hráče vstupují na  hřiště na vlastní nebezpečí. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti.
3.7. Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit do hřiště bez svolení recepce.
3.8. Děti mladší 14-ti let mohou hrát pouze v doprovodu dospělé osoby (výjimku tvoří turnaje)
3.9. Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání jiných než vlastních golfových míčů na hřišti. Je zapovězen vstup na dopadovou plochu drivingu. Je přísně zakázáno odnášet golfové míče z vlastnictví daného resortu mimo prostor resortu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.
3.10. Mimo provozní dobu a vlastní hru je zakázáno vstupovat na hřiště. V areálu se lze pohybovat jen po vyznačených cestách.
4. Povinnosti hráčů
4.1. Návštěvník je povinen v celém areálu golfového hřiště dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.
4.2. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny marschallů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu a respektovat výstražné cedule na hřišti.
4.3. Návštěvníci berou na vědomí, že v areálu hřiště probíhá golfová hra a hrozí nebezpečí  úrazu zásahem golfového míče. V případě nedodržení pokynů na výstražných cedulích, či zveřejněných v Provozním řádu, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníka.
4.4. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry, golfové etiky a místní pravidla. Při jejich porušení mohou být ze hry vyloučeni bez náhrady.
4.5. Při hře na vzdálenost kam hráč nevidí nebo má zhoršený výhled nebo jsou před ním a v jeho dosahu hry další účastníci, je povinen se přesvědčit, zda jeho počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a podle toho jednat.
4.6. Hráč a doprovod hráče musí být dle golfových zvyklostí vhodně oblečen (včetně obuvi).
4.7. K výuce golfu jsou na tomto resortu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfového klubu.
4.8. Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
4.9. Hráči nesmí své okolí obtěžovat nadměrným hlukem, vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etiketou a dobrými mravy.
5. Další ustanovení
5.1. Na písčitých plochách hřiště je pohyb osob mimo údržbu zakázán.
5.2. Ve vodní nádrži hřiště je povoleno rybaření.
5.3. V celém areálu je zakázáno nechávat děti mladší 10-ti let bez dozoru.
Je přísně zakázáno ponechávat děti na dětském hřišti bez dozoru.
5.4. V areálu je zakázáno volné pobíhání psů. Psi se mohou v rámci areálu resortu pohybovat pouze po vymezených cestách a to na vodítku. Návštěvník si může vzít psa na vodítku i na cvičné plochy. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy. Vstup psů na terasu a do klubovny je povolen pouze po předchozím souhlasu pracovníků klubovny.
5.5. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího nebo jiného vybavení je návštěvníkům zakázáno.
5.6. V areálu je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra.
5.7. Parkování vozidel návštěvníků hřiště je povoleno na místech k tomuto účelu určených.
5.8. Z areálu golfového resortu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
5.9. Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví osob či majetku areálu a jeho okolí, které způsobí svojí činností.
5.10. Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu golfového hřiště. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách, platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.
5.11. Vulgární chování vůči marschallům a recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně tak vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu
a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z areálu golfového resortu.
5.12.  Návštěvníci golfového resortu jsou povinni dodržovat tento Provozní řád, pokyny provozovatele hřiště a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
V případě porušení tohoto provozního řádu může být příslušná osoba vykázána z areálu golfového resortu bez možnosti náhrady uhrazeného hracího poplatku.
5.13. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen vstup do areálu golfového resortu.
5.14. Manažer hřiště, bezpečnostní pracovníci i provozovatel resortu mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu golfového resortu, uznají-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví osob a zamezení škod na majetku provozovatele areálu nebo třetích osob.
5.15. Manažer hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště.
5.16. Hráči a návštěvníci užívají zařízení areálu na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze, na recepci nebo některé z odpovědných osob.
5.17. Provozovatel nezodpovídá za škodu na vybavení a soukromých věcech návštěvníků přinesených do prostor areálu.
6. Bezpečnostní opatření
6.1. V případě bouřky jsou hráči a návštěvníci povinni okamžitě přerušit hru nebo cvičení a urychleně se přesunout do klubovny. Signálem k okamžitému přerušení hry je zvukový signál klaksonu.
6.2. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
7. Účinnost
7.1. Tento Provozní řád golfového resortu je účinný od 1. 1. 2014

Partneři


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Sign In