UBYTOVACÍ ŘÁD PENZION ŠIŠKŮV MLÝN

1. Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované hosty v penzionu. Host převzetím od v penzionu prohlašuje, že měl možnost se s tímto řádem seznámit, vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit. Host má možnost kdykoli si tento ubytovací řád opětovně přečíst, má jej k dispozici kdykoli v průběhu ubytování ve svém pokoji, a na vyžádání na recepci penzionu (recepci Golf Resortu Telč) a vždy také na webových stránkách penzionu.

2. Penzion je v provozu každý den. Recepce penzionu se nachází v golfové klubovně Golf Resortu Telč a je pro hosty otevřená od 8.00 do 18.00 hodin v období březen-listopad. V případě potřeby je možné se obrátit na správu penzionu, kontakt je uveden vždy na pokoji.

3. Penzion může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí (zaeviduje) v souladu s platnými právními předpisy. Za tímto účelem host na recepci penzionu vyplní registrační kartu a tuto předloží recepci spolu se svým dokladem totožnosti (zpravidla občanský průkaz nebo cestovní pas) a popř. také dalšími doklady, vyžadovanými platnými právními předpisy, které si od něj recepce za tímto účelem vyžádá. Hosté do 18 let věku budou ubytováni pouze za doprovodu dospělé (zletilé) osoby. Po provedení registrace host obdrží klíč od pokoje. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o ubytování.

4. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je recepce oprávněna odmítnout jeho ubytování.

5. Ze závažných provozních důvodů může penzion nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně sjednáno či požadováno, pokud se podstatně neliší od původně potvrzené objednávky.

6. Není-li penzionem potvrzeno jinak, je každému hostovi v den příjezdu umožněno ubytování od 14:00 hod. s tím, že pokoj je rezervován do 18:00 hod. téhož dne.

7. Není-li penzionem potvrzeno jinak, je host povinen v den odjezdu opustit pokoj nejpozději do 10:00 hod. V opačném případě je penzion oprávněn a host povinen uhradit příplatek za pozdní odjezd dle ceníku penzionu, případně cenu ubytování za další den (dny) pobytu.

8. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. hosté dodržují noční klid.

9. Požádá-li host během pobytu o prodloužení ubytování, z kapacitních či jiných provozních důvodů je host povinen na vyžádání penzionu pokoj opustit s tím, že mu v tomto případě penzion nabídne jiný pokoj než ten, ve kterém byl doposud ubytován.

10. Host je povinen klíč od pokoje řádně opatrovat a chránit před ztrátou, poškozením, odcizením či jiným neoprávněným nakládáním. Při zjištění ztráty, poškození, odcizení či jiného neoprávněného nakládání s klíčem od pokoje je host povinen ihned informovat recepci penzionu. Při ztrátě či poškození klíče od pokoje či zjištění jiné nepřípustné manipulace s nimi je penzion oprávněn požadovat po hostovi uhrazení škody takto způsobené a host povinen takovou škodu neprodleně, nejpozději však ke dni ukončení ubytování v hotelu nahradit.

11. Pro přijímání návštěv jsou hostům k dispozici společné prostory. Návštěvy na pokojích jsou možné pouze v době od 08:00 hod. do 22:00 hod. a se souhlasem recepce penzionu. Host nesmí umožnit ubytování návštěvám a hostům, kteří k ubytování nejsou řádně přihlášeni.

12. Při onemocnění, zranění hosta či obdobné mimořádné události je host oprávněn požádat recepci o zajištění lékařské pomoci či jiné urgentní asistence (zavolání policie či jiné složky integrovaného záchranného systému) a recepce je povinna takové žádosti vyhovět. Náklady související se zajištěním lékařské péče, včetně dopravy, hradí host.

13. Z důvodu eliminace trestné činnosti v hotelových prostorách či jejich bezprostředním okolí může být v hotelovém areálu instalován kamerový systém. Veškeré informace ke kamerovému systému jsou hostovi přístupné v hotelových prostorách a u pověřené osoby hotelu (informace předá recepce hotelu).

14. V hotelovém pokoji ani v jiných hotelových prostorách nesmí host bez souhlasu hotelu přemísťovat inventář a jiná zařízení, ani je používat k jiným účelům, než jsou určeny, nesmí provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě či jiné provozně-technické infrastruktury hotelu.

15. Z bezpečnostních důvodů nesmí host v hotelových prostorách (na pokojích) používat vlastní elektrické spotřebiče, kromě přístrojů sloužících k jeho osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.). Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče a zavřít okna, včetně balkonových dveří, jsou-li v pokoji umístěny.

16. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu eliminace mimořádných událostí host neponechává v pokoji a v ostatních společenských prostorách hotelu děti do deseti let bez dozoru dospělých osob.

17. Psi a jiná zvířata mohou být ubytováni po přechozím souhlasu penzionu a za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž, neruší hotelové hosty a nepoškozují hotelový inventář. Cena za pobyt zvířat se účtuje podle platného ceníku penzionu. Škody způsobené zvířetem v hotelových prostorách je host povinen penzionu na základě jeho výzvy uhradit.

18. Host je povinen nahlásit recepci penzionu ihned závady, které zjistil na pokoji či v jiných hotelových prostorách a dodržovat bezpečnostní, protipožární a další předpisy. U vchodových dveří každého pokoje (popř. přímo na nich) a na hotelových chodbách jsou k dispozici evakuační plány.

19. Host je povinen uhradit penzionu škodu, kterou způsobil, a to nejpozději ke dni ukončení svého pobytu v penzionu, nedohodne-li se s penzionem jinak.

20. Za ubytování a další poskytnuté hotelové služby je host povinen zaplatit penzionu ceny dle potvrzené objednávky penzionu, resp. písemně sjednané smlouvy; není-li pobyt v penzionu realizován přes objednávku, resp. písemně sjednanou smlouvu, pak host penzionu zaplatí ceny ubytování a dalších hotelových služeb uvedené dle aktuálního ceníku penzionu. Ceny ubytování a dalších hotelových služeb jsou hostům k dispozici v recepci penzionu.

21. Ceny za ubytování a hotelové služby jsou hostem hrazeny prostřednictvím finanční hotovosti či jiného platebního instrumentu (platební karty apod.), není-li s penzionem předem písemně sjednáno jinak. Penzion je oprávněn požadovat po hostovi garanci platby, popř. také další na ni navazující doklady – voucher cestovní kanceláře, předplatbu či depozit, popř. také kopii platebního instrumentu (platební karty apod.), a to zpravidla nejpozději při příjezdu hosta; host je povinen takové žádosti hotelu vyhovět. Ceny za ubytování a hotelové služby jsou splatné při předložení hotelového účtu či jiného dokladu o jejich čerpání hostem ze strany penzionu, nejpozději však při ukončení pobytu hosta v penzionu, není-li s penzionem písemně sjednáno jinak.

22. Má-li host penzionem potvrzeno ubytování v jednolůžkovém pokoji, je mu účtována odpovídající dohodnutá cena i v případě, že bude penzionem ubytován sám ve vícelůžkovém pokoji.

23. Penzion neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host.

24. Host je oprávněn požádat recepci penzionu, aby od něj převzala do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Penzion je oprávněn převzetí peněžních prostředků, klenotů nebo jiných cenností odmítnout v případě, že jsou tyto věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro penzion neúměrné. Penzion může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce; host je povinen takové žádosti penzionu vyhovět. O převzetí věcí do úschovy hotelu obdrží host písemné potvrzení od recepce penzionu.

25. Host může smlouvu o ubytování vypovědět před uplynutím sjednané doby. V takovém případě je penzion oprávněn požadovat po hostovi, aby mu také uhradil škodu vzniklou předčasným zrušením ubytování, pokud jí nemohl zabránit.

26. Penzion je oprávněn před uplynutím ujednané doby ubytování smlouvu o ubytování vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li host i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, tento ubytovací řád anebo dobré mravy.

27. Právní vztahy, jakož i další záležitosti, výslovně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy penzionu, které jsou zveřejněny v hotelových prostorách.

28. Každý host je povinen ve všech zařízeních šetřit vodou a elektrickým proudem.

29. Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je host povinen zaplatit náhradu, určenou správou penzionu. Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen zaplatit škodu určenou správou penzionu.

30. Za případná zranění hostů nenese provozovatel odpovědnost.

31. Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách penzionu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉ BUDOVĚ!!! Porušení zákazu kouření uvnitř penzionu pod peněžitou pokutou 1000,-Kč!!! Kouření je dovoleno jen pouze na místech k tomu určených (venkovní prostor). V případě neoprávněné aktivace požárního systému je host povinen uhradit penzionu škodu ve výši 5.000,- Kč.

32. Ubytování je povoleno pouze pro počet osob – hostů, který bude sjednán v objednávce. V případě zjištění porušení tohoto článku, má penzion právo okamžitě a bez náhrady ubytování hostům ukončit. Host je povinen uhradit pak ubytování vždy za takový počet osob, který skutečně ubytování využíval.

33. V případě, že host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití v ubytovacích zařízeních apod.), má majitel nebo provozní penzionu právo bez náhrady ukončit ubytování hosta.

34. Host penzionu má možnost jakoukoli konzumaci v golfové klubovně Golf Resortu Telč čerpat na společný účet vedený k jeho ubytování, a to po nahlášení údajů z ubytování (číslo pokoje) a jejich prověření pracovníky restaurace. Host je povinen při odhlášení z ubytování a odjezdu uhradit veškeré pohledávky, které jsou na jím užívaný pokoj evidovány, včetně pohledávek spojených s konzumací v restauraci Golf Resortu Telč.

35. Parkování je hostům dovoleno pouze na vyhrazeném parkovišti před a za objektem.

Ochrana osobních údajů

Ubytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení“) a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Ubytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ubytovacím řádem hotelu a/nebo všeobecnými obchodními podmínkami, které se vztahují ke smlouvě o poskytnutí příslušných hotelových služeb v dostatečném předstihu před poskytnutím služby. Orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, 12000, e-mail: adr@coi.cz, www.coi.cz

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 01.03.2024.

Ve Vanově dne 01.03.2024

Lucie Fűrstová, manager areálu Golf Resort Telč

Provozovatel: Golf Telč, s.r.o.

Benešova 1682/46

586 01 Jihlava

IČ 19175922, DIČ CZ19175922

Provozovna: Vanov 21

588 56 Telč

IČP: 1014637244

Rezervační a platební podmínky, ubytovací řád

Zájemce o ubytování (host) je oprávněn provést objednávku ubytování dle nabídky penzionu (ubytovatele), a to prostřednictvím poptávkového formuláře na webových stránkách, emailem, či telefonicky). Provedením rezervace v on-line systému, popř. doručením potvrzení o provedení rezervace dle telefonické či emailové objednávky, ubytovatel rezervuje ubytování hostovi po dobu max. 10 dnů od provedení takové rezervace (doručení potvrzení).

Po provedené rezervaci a potvrzené rezervaci ubytovatel zašle (popř. předá oproti potvrzení o přijetí) hostovi fakturu k úhradě ceny ubytování v plné výši dle podmínek potvrzené rezervace. Host je povinen fakturu uhradit nejpozději o 10 dnů od jejího obdržení, v opačném případě je ubytovatel oprávněn rezervaci ubytování zrušit.

Úhradou faktury host potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, ubytovacím řádem, a souhlasí s nimi, dále úhradou faktury host vyjadřuje souhlas s rozsahem a obsahem sjednaných služeb a ubytováním, se sjednanými podmínkami včetně ceny.

Cena za ubytování zahrnuje snídani, místní poplatky a příslušnou sazbu DPH. Ubytování pro děti do 3 let bez nároku na lůžko je zdarma, včetně snídaně.

Storno podmínky

Host je oprávněn jednostranně zrušit závaznou rezervaci ubytování před nástupem na ubytování, a to písemnou výpovědí (i prostřednictvím emailu). Host se v takovém případě zavazuje ubytovateli uhradit níže uvedený storno poplatek jako paušální náklady na přípravu a rezervaci ubytování. Je-li výpověď doručená:

nejméně 20 dnů před nástupem na ubytování ……….. 25% výše celkové platby za ubytování

6-19 dnů před nástupem na ubytování ……………….….. 50% výše celkové platby za ubytování

5 dnů a méně před nástupem na ubytování ………….. 100% výše celkové platby za ubytování

Ubytovatel v takovém případě zruší ubytování a provede storno úhrady za ubytování s tím, že poníží uhrazenou částku za ubytování o výše uvedený storno poplatek.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 01.03.2024.

Ve Vanově dne 01.03.2024

Lucie Fűrstová, manager areálu Golf Resort Telč

Provozovatel: Golf Telč, s.r.o.

Benešova 1682/46

586 01 Jihlava

IČ 19175922, DIČ CZ19175922

Provozovna: Vanov 21

588 56 Telč

IČP: 1014637244